Scholingsplicht

Verplicht investeren in scholing medewerkers!

Een werkgever is sinds 1 juli 2015 verplicht om werknemers scholing aan te bieden. Dit betekent dat een werknemer in staat wordt gesteld voldoende scholing te volgen die nodig is voor de uitoefening van zijn functie.
In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is expliciet, in aanvulling op ‘goed werkgeverschap’, een scholingsplicht opgenomen.

Wat houdt deze plicht in?
Deze scholingsplicht voor de werkgever is een onderdeel van het goed werkgeverschap en vindt zijn wettelijke basis in artikel 7:611a BW. Dit nieuwe artikel luidt als volgt:
“De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”
Langdurige inzetbaarheid
De gedachte achter de scholingsplicht is volgens de wetgever dat mensen steeds langer zullen doorwerken. Arbeidsmobiliteit wordt daarom belangrijker. Mensen moeten breder en langdurig(er) inzetbaar zijn. Volgens de overheid lukt dat alleen bij flink inzetten op het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis. Scholing is hier volgens de wetgever een essentieel onderdeel van.

Scholingsplicht en ontslag
Deze scholingsplicht is ook van groot belang in het kader van een ontslag  en de daaraan gekoppelde eventuele transitievergoeding. ( zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/nieuwe-regels-ontslagrecht )Sinds 1 juli 2015 mag de werkgever een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als een herplaatsing in een andere functie met behulp van scholing mogelijk zou zijn. Bovendien mag een werkgever een werknemer niet ontslaan wegens disfunctioneren als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de betreffende werknemer. Scholing is dus belangrijk. Ook in het kader van het ontslagrecht.
De wetgever wil daarmee stimuleren dat de werkgever ook tijdens het dienstverband blijft investeren in de bredere ontwikkeling en opleiding van zijn werknemers, met het oog op hun eventuele toekomstige arbeidsmarktpositie. Het moet hierbij niet gaan om kosten voor bijvoorbeeld scholing die benodigd is voor de functie die de werknemer bij de werkgever uitoefent.

Tips
Inventariseer welke werknemers in aanmerking komen voor scholing en leg dat vast in uw administratie.
Leg scholingafspraken vast in de personeelsdossiers. Leg ook weigering(en) van medewerkers vast om deel te  nemen aan scholing.
Noteer in personeelsdossiers de gevolgde en betaalde cursussen en trainingen.

Re-Move en scholingsplicht
Wij bieden veel opentrainingen, maatwerktrainingen en workshops aan die perfect aansluiten op deze nieuwe regelgeving. Te denken aan bijvoorbeeld trainingen/workshops Leidinggeven, Persoonlijke ontwikkeling, Commercie en klantvriendelijkheid en Communicatie. In elk van de deze hoofdgroep heeft Re-Move diverse trainingen die perfect bij uw organisatie aansluiten
Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen
Re-Move is opgenomen in cursuscatalogi van diverse brancheverenigingen